Thússide Nijemardum
Sponsors
© C. Bosma 2002-2023
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Runia Fourage BV Veevoeders Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Rianne Witteveen Dsign & printmkr Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

De stipers van “Doarpsnijs”

Thússide Nijemardum
Sponsors
© 2002 - 2023 C. Bosma
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Runia Fourage BV Veevoeders Runia Transport BV Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Rianne Witteveen Dsign & printmkr Koen Maronier Jacchtwerf Maronier Lemmer Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.
De sponsors van “Doarpsnijs”