Thússide Nijemardum
© 2002 - 2020 C. Bosma

Sponsors

De sponsors van “Doarpsnijs”
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Douwe en Froukje Prins Bakkerij prins, Harich Runia Fourage BV Veevoeders Runia Transport BV Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Edze Westra Trading BV De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.
Thússide Nijemardum
© 2002 - 2020 C. Bosma

Sponsors

De sponsors van “Doarpsnijs”
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde:
Camping De Groninger Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Garant Zaden Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Dierenarts - Johan A. Dijkstra Agrarische Dienstverlening Draaijer Boomkwekerij - Eppinga Bouw en onderhoudsbedrijf - Halbe Hielkema Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf / Verhuizingen - Ede Groenhof Van der Meer Mechanisatie Motorenreviesie / reparatie - Hendrik Postma Bakkerij prins, Harich Veevoeders - Runia Fourage BV Transportbedrijf - Runiu Transport BV Feedcentre - Jan-Dirk van der Tol Vellinga Werkschoenen en Kleding Pedicure - Annoesjka de Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Trading BV De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.