Thússide Nijemardum
Sponsors
© C. Bosma 2002-2021
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Douwe en Froukje Prins Bakkerij prins, Harich Runia Fourage BV Veevoeders Runia Transport BV Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Edze Westra Trading BV Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

De sponsors van “Doarpsnijs”

Thússide Nijemardum
Sponsors
© 2002 - 2020 C. Bosma
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Douwe en Froukje Prins Bakkerij prins, Harich Runia Fourage BV Veevoeders Runia Transport BV Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Edze Westra Trading BV Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.
De sponsors van “Doarpsnijs”