Thússide Nijemardum
© 2002 - 2019 C. Bosma
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste woansdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 571855 E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  It bestjoer fan Doarpsbelang: Jeannet Bekedam(voorz.)  Hoitebuorren 12 571597     Jelte Draijer (secr)  Omrin 9 571484  Dorpebelengnijemirdum@gmail.com  Hedwig Beukens  Hege Bouwen 2a 572278 (penningmeester, bankrek. NL30RABO0305244159) Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 571785 Rienk Nadema Hege Bouwen 25 572101 Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren 13 571328 Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 E-mailadres buurtplysje: dirk.hebing@friesland.politie.nl  of  www.politie.nl  Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl of tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Doarpsnijs is een uitgave van Doarpsbelang Nijemirdum

Doarpsnijs

Doarpsnijs 426 februari 2019
Op deze pagina kunt u het nieuwste nummer van “Doarpsnijs” lezen
Thússide Nijemardum
© 2002 - 2019 C. Bosma

Doarpsnijs

Doarpsnijs 426 februari 2019
Op deze pagina kunt u het nieuwste nummer van “Doarpsnijs” lezen
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 571855 E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com   It bestjoer fan Doarpsbelang: Jeannet Bekedam(voorz.)Hoitebuorren 12 571597     Jelte Draijer (secr) Omrin 9 571484 Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 (penningmeester, bankrek. NL30RABO0305244159) Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 571785 Rienk Nadema Hege Bouwen 25 572101 Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren 13 571328 Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 E-mailadres buurtplysje: dirk.hebing@friesland.politie.nl  of www.politie.nl  Kontaktpersoan gemeente:  r.zijlstra@defryskemarren.nl of tel: 0620548535 of   www.defryskemarren.nl/melding